Publicerad 2008-06-27

Förändring av prisskalor

I den pressade situation som råder med starka krav på noteringshöjningar så verkar en del slakterier falla för frestelsen att kommunicera höjningar av noteringen samtidigt som man inför omedelbart verkande förändringar av prisskalorna.
 
Sveriges Grisföretagare har låtit den oberoende konsulten Maria Kihlstedt titta på vad förändringarna innebär för grisföretagarna. Man skall dock ha i minne att detta drabbar olika mellan producenter, en del slår det väsentligt hårdare mot.
 
Slutsats Skövde Slakteri:
Skövdes notering skall vara 0,47 kr/kg högre än förut för att ge samma utfall enbart när det gäller klassningen för grisen i bäst betalda intervall. Sänk ca 5 öre för att avdragen är lägre för grisarna utanför bäst betalda intervall och det blir 0,42 kr/kg.
Skövdes notering skall vara 0,35 kr/kg högre än förut för att ge samma utfall enbart när det gäller viktsspridningen för grisen med kött procent från 56 % och uppåt.
Lägger man ihop dessa skillnader skall Skövdes notering vara 0,77 kr/kg högre än de slakterier som ej har förändrat sin notering för att ge samma utfall för både vikter och klassning för medelgrisen . På grund av att Skövdes Slakteris betalningssystem har olika viktsavdrag på olika köttprocent samt olika köttprocent avdrag/tillägg för olika vikter blir beräkningen inte helt exakt.
 
Slutsats Scan:
Scans notering skall vara 0,20 kr/kg högre än förut för att ge samma utfall enbart när det gäller klassningen. Scans notering skall vara 0,29 kr/kg högre än förut för att ge samma utfall enbart när det gäller viktsspridningen. Lägger man ihop dessa poster skall Scans nya notering vara 0,49 kr/kg högre för att ge samma utfall både för vikter och klassning på medelgrisen. Då Scan har samma avdrag för vikt för alla köttprocentklasser och samma avdrag/tillägg för köttprocent på alla viktsgrupper är denna beräkning säker för medelgrisen.
 
Sveriges Grisföretagare ställer sig bakom förändringar som är marknadspåkallade. Dock ska dessa kommuniceras i god tid så att grisföretagarna ges möjlighet att lägga om till en optimal uppfödningsstrategi vad det gäller fodersammansättning, foderintensitet och utslaktningsrutiner. Det bör också tilläggas att ett smalt viktintervall innebär att en hel del uppfödare kommer att få lägga om sina leveranser från 2 gånger och en tömning till 4 gånger och en tömning vilket också ökar belastningen på tillgängliga transportresurser. Vi undrar också över hur det här rimmar med det ständiga utnyttjandet av överstående grisar.
 
Ingen av förändringarna ovan kan ses som akut marknadsstyrda. En marknadsstyrning torde rimligen också vara ett nollsummespel eller en förstärkning av lönsamheten för grisföretagaren. Så är inte fallet utan de förändringar som genomförts får ses som marginalförstärkningar åtminstone under den period som det tar att ställa om produktionen. Skövde Slakteri höjde sin notering 1,20 i samband med förändringen så där har man kompenserat. Vi emotser nu motsvarande höjning av noteringen från Scans sida och en helt annan dialog med sina leverantörer innan genomgripande förändringar införs. Det är en trovärdighetsfråga.
 
Styrelsen
Sveriges Grisföretagare