Publicerad 2015-02-03

Att värna den svenska smågrisens överlevnad och välfärd är en skyldighet!

När jag tillträdde som ordförande i Sveriges Grisföretagare för cirka 3,5 år sedan var den första frågan som jag fick av en reporter på Kvällsöppet ”Hur kan Sverige med världens bästa djuromsorg acceptera att så många smågrisar dör under sina första levnadsdagar?”. En berättigad fråga som jag fullt och fast håller med om. Så klart kan vi i dagens Sverige inte acceptera att smågrisar dör i onödan för att de blir klämskadade, inte hittar värmelampan eller suggans spenar. Att fokusera på att värna den svenska smågrisens överlevnad är en skyldighet ur ett djurvälfärdsperspektiv men också ur ett hållbarhetsperspektiv.

Jag håller verkligen med Bo Algers om att våra grisar inte är produktionsenheter. Desto viktigare att vi utvecklar den miljö och den välfärd som våra svenska grisar lever i. Vi som bransch och som näring får aldrig slå oss till ro och vara nöjda. Målet med den aktuella djuromsorgsstudien, som pågått under ett års tid på 12 grisgårdar runt om i landet är att just undersöka hur branschen ytterligare kan bidra till utveckling av den svenska djurvälfärden med fokus på smågrisarnas överlevnad, suggans hållbarhet och en fortsatt låg användning av antibiotika.

Precis som människor förändras djurens genetik och därmed behov över tiden. Idag väger en smågris i snitt tre kilo mer och det födds 2-3 fler smågrisar i varje kull än för 30 år sedan. Den miljö som var aktuell på 80-talet är inte modern idag. Samtidigt har vi idag ny teknik på alla områden och nya möjligheter som vi måste studera. Att värna svensk djuromsorg är att våga ifrågasätta, följa upp och studera nya vägar. Här är djuromsorgsstudien som pågår en del av olika studier som gjorts inom djuromsorg bara de senaste fem åren.

För att säkerställa efterlevnad och regler för djuromsorgstudien är det tre djurhälsorganisationer med veterinärexpertis som noga registrerar de resultat som framkommer. Det är också veterinärerna som avgör vad som vetenskapligt ska kontrolleras, resultaten och vilka gårdar som ska delta. Det finns även grundkrav i förstudien att rådande låga antibiotikaanvändning inte får öka. Studien är en förutsättning för att kunna starta ett kontrollprogram.

Studien är godkänd av Malmö/Lunds djurförsöksetiska nämnd som också gett tillstånd för att genomföra studien för förbättrad djurvälfärd.

Jag kommer fortsätta hålla det löfte jag gav mig själv för 3,5 år att kämpa för att bibehålla och stärka utveckling av den svenska djurvälfärden och därigenom även förutsättningarna för Sveriges grisproducenter.

Ingemar Olsson,
Ordförande Sveriges Grisföretagare